تشخيص برنج معطر


برنج‌هاي معطر درتمام مراحل برداشت و نگه‌داري در انبار عطر خاصي را آ زاد مي‌ نمايند که با برنج‌هاي غيرمعطر مانند ارقام اصلاح شده ايراني متفاوت است. برنج‌هاي سفيد معطر را در صورتي که باران خورده نباشد و در انبار خوب نگه‌داري شده باشد، از طريق بوييدن نيز مي‌توان تشخيص داد

اگر در يک دست برنج معطر ايراني و در دست ديگر رقم اصلاح شده بدون عطر را داشته باشيد و با نزديک کردن جداگانه‌ي هر يک از دست‌ها به بيني و با استشمام به سهولت تفاوتي راحس مي نماييد اين روش از دقت عمل خاصي برخوردار نيست وبه مقدار زياد نمونه نياز دارد

اما يک روش ساده‌تر با دقت بيشتر از آن نيز توسط محققان  مورد استفاده قرار مي‌گيرد که عبارت است از: افزودن محلول 7/1 درصد پتاس به دوگرم برنج قهوه‌اي وجوشانيدن آن به مدت 10 دقيقه و سپس بوييدن بخاري که از دهانه لوله خارج مي‌ گرددو مقايسه با شاهدهاي عطري و غيرعطري. از  برنج دم‌سياه و عنبربو که رقم هاي عطري می باشند  و برنج خزر و سپيدرود که فاقد عطرمي باشند  مي‌توان به عنوان شاهد استفاده نمود

مدت زمان جوشانيدن از 10 تا 20 دقيقه متغيرمي باشد. برخي  از آزمايشگاه ها قبل از تخمين عطر برنج، اين مخلوط را به مدت 5 دقيقه در 40 تا 50 درجه سانتي‌گراد گرم مي‌کنند و سپس مدت 10 دقيقه مي‌جوشانند. ارقام مختلف برنج از نظر عطر به صورت فاقد عطر، ضعيف، معمولي و قوي طبقه‌بندي مي‌گردند

کوشش‌هاي زيادي در باره شناخت ماهيت شيميايي عطر انجام يافته است و ترکيباتي که در آن به طور مثبت يا منفي دخالت دارند مورد ارزيابي قرار گرفته است . مواد قابل تبخير برنج شامل هيدروکربن‌ها، الکل‌ها، آلدئيدها، ستن‌ها، اسيدهاي آلي، استرها، فنل‌ها، پيريدين‌ها و پيرازين‌ها هستند که استيل پرولين به عنوان ترکيب اصلي تعيين کننده عطر برنج شناخته شده است

در واقع تعداد زيادي از ترکيبات شيميايي باعث بروز عطر برنج مي‌شوند.  لايه‌هاي سطحي دانه برنج در تشکيل عطر آن نقش مهمي برعهده دارد. ترکيباتي که در عطر دخالت دارند ممکن است از يک رقم به رقم ديگر متفاوت باشد