نام محصول قیمت

برنج نیم دانه گیلان
6500 نمودار تغییر قیمت برنج عنبر بو

برنج قهوه ای طارم محلی 12,700 نمودار تغییر قیمت برنج قهوه ای طارم محلی فریدون‌کنار

برنج قهوه ای طارم سنگی 12,900 نمودار تغییر قیمت برنج قهوه ای طارم سنگی فریدون‌کنار

برنج هاشمی گیلان
11500 نمودار تغییر قیمت برنج کامفیروز اصل

برنج صدری هاشمی 11,000 نمودار تغییر قیمت برنج صدری هاشمی

برنج طارم هاشمی 11,400 نمودار تغییر قیمت برنج طارم هاشمی

برنج طارم هاشمی فریدونکنار 12,000 نمودار تغییر قیمت برنج طارم هاشمی فریدونکنار

برنج طارم هاشمی رتون 12,000 نمودار تغییر قیمت برنج طارم هاشمی رتون

برنج طارم دم سیاه گیلان
12500 نمودار تغییر قیمت برنج طارم دم سیاه

برنج شيرودی گیلان
8000 نمودار تغییر قیمت برنج شيرودی

لاشه طارم سنگی 7,800 نمودار تغییر قیمت لاشه طارم سنگی

لاشه طارم هاشمی
7,800 نمودار تغییر قیمت لاشه طارم هاشمی (فریدونکنار)

لاشه طارم هاشمی 7,000 نمودار تغییر قیمت لاشه طارم هاشمی

لاشه دمسیاه 6,800 نمودار تغییر قیمت لاشه دمسیاه

لاشه فجر 6,000 نمودار تغییر قیمت لاشه فجر

برنج فجر 9,500 نمودار تغییر قیمت برنج فجر

برنج ندا 7,000 نمودار تغییر قیمت برنج ندا

لاشه شیرودی 5,800 نمودار تغییر قیمت لاشه شیرودی

لاشه ندا 5,800 نمودار تغییر قیمت لاشه ندا

لاشه عنبربو 4,900 نمودار تغییر قیمت لاشه عنبربو

برنج محسن 5,200 نمودار تغییر قیمت برنج محسن

برنج دودی گیلان
12500 نمودار تغییر قیمت برنج طبیعت